Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu ISO 9001+14001

Szkolenia z iso 9001 i 14001

Zintegrowany System Zarządzania Jakością (ISO 9001) i Środowiskiem (ISO 14001) to system opierający się głównie na normie ISO 9001. Jednakże uwzględniający również wymagania ISO 14001. Połączenie tych dwóch systemów umożliwiło ograniczenie budowania procedur do wdrożenia każdej z tych norm oddzielnie. Systemy zintegrowane charakteryzują się głównie ujednoliceniem wspólnej dla systemów zarządzania dokumentacji. Ułatwienie pracy w systemie łączącym kilka norm lub standardów ma duże znacznie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

cena szkolenia: 239 zł brutto / os.

Grupa docelowa

 • pełnomocnicy ds. jakości
 • audytorzy wewnętrzni
 • osoby, które chcą się zapoznać z normą osoby związanych z Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem
 • studenci ochrony środowiska i zarządzania jakością

 

Korzyści

 • Zdobycie praktycznej wiedzy
 • Trening umiejętności
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 

Metoda treningowa

 • prezentacja multimedialna,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja.

 

Zintegrowany system zarządzania to połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia jej polityki, które może być bardziej skuteczne w osiąganiu celów wynikających z polityki niż podejście poprzez oddzielne systemy. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest polecanym i najkorzystniejszym rozwiązaniem dla organizacji, która ma zamiar wprowadzić kilka różnych systemów zarządzania. W zależności od specyfiki branży i planów, jakie organizacja chce zrealizować w danym czasie, wdraża ona zintegrowany system zarządzania składający się z różnych [podsystemów. Zazwyczaj podstawą większości takich projektów jest system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Najczęściej integracja dotyczy dwóch lub trzech wybranych systemów .

Wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania przyczynia się do:

 1. bardziej harmonijnego i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa,
 2. minimalizacji i optymalizacji kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymywaniem systemu – możliwość jednoczesnego procesu certyfikacji i sprawowania nadzoru nad systemem, a tym samym wzrost zysków i rentowności firmy,
 3. lepszej organizacji pracy, jednoznacznego określenia zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz ich gotowości do spełniania wymagań klienta,
 4. uporządkowania i eliminacji dublujących się działań we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia niezgodności wewnętrznych,
 5. efektywnego gospodarowania posiadanymi zasobami,
 6. ujednolicenia i zmniejszenia ilości dokumentacji – powiązania ze sobą w sposób przejrzysty i logiczny procedur jak i procesów odnoszących się do różnych systemów, zwiększenia elastyczności we wprowadzaniu zmian,
 7. ułatwienia w spełnianiu wymogów prawnych i zapewnienia szybkiego dostosowania uregulowań wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie prawnym,
 8. wzmacniania pozycji firmy na rynku, zwłaszcza rynku Unii Europejskiej,
 9. pozytywnego kształtowania wizerunku firmy w oczach klientów, kontrahentów, oraz społeczeństwa, czy jednostek nadzorujących ze strony państwa,
 10. wzrostu prestiżu oraz zaufania do firmy.

REALIZACJA SZKOLENIA

 • Szkolenie realizowane jest w małych grupach (do 15 osób).
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują bogaty zestaw materiałów szkoleniowych.
 • Kursanci korzystają z udostępnionych norm i przykładowych dokumentów.
 • Szkolenia odbywają się w wygodnych salach z użyciem rzutnika multimedialnego.
 • Uczestnicy kursu mają zapewnione przerwy kawowe.
 • Każde szkolenie kończy się testem potwierdzającym zdobytą wiedzę, który jest podstawą do wydania certyfikatu.
 1. Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 z perspektywy auditora,
 2. Niezgodności. Odniesienie i klasyfikacja niezgodności. Formułowanie niezgodności.
 3. Audit wg. norm ISO 19011. Proces auditowania, działania auditowe.
 4. Kompetencje i cechy osobowe auditorów,
 5. Utrzymanie kwalifikacji, proces oceny auditorów.
 6. Funkcje i odpowiedzialności auditora, zespół auditorów i audytowania
 7. Przygotowanie auditu, plan i lista pytań auditowych,
 8. Działania auditowe na miejscu ( spotkanie otwierające, prowadzenie rozmów i wywiadów, zbieranie dowodów )
 9. Niezgodności i ich dokumentowanie,
 10. Ustalenia i wnioski z auditu spotkanie zamykające
 11. Raport z auditu,
 12. Działania poauditowe
 13. Test końcowy

 


Autorem szkolenia jest: Pan Piotr, Pani Wanda, Pani Natalia

Wieloletni auditor zewnętrzny z bogatym doświadczeniem we wdrażaniu i utrzymaniu certyfikacji ISO w wielu firmach na terenie całego kraju.

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 18001
 • Autor szkolenia „Warsztaty dokształcające dla auditorów wg ISO 18001” na platformie e-learning MG Centrum
 • Autor szkolenia „Warsztaty dokształcające dla auditorów wg ISO 19011” na platformie e-learning MG Centrum

Trener szkoleń stacjonarnych z zakresu systemów ISO.

Brak dostępnych terminów

Zapytaj o inny termin

Twój e-mail:

Imię i nazwisko:

Tytuł szkolenia: