Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Szkolenie Auditor Wewnętrzny w laboratorium

Szkolenie przygotowuje do kompleksowego planowania, przeprowadzenia i dokumentowania auditów wewnętrznych w laboratorium badawczym i wzorcującym w celu utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością i działalności technicznej spełniających wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i wymagania dokumentów jednostki akredytującej w zakresie przygotowania laboratorium do procesu akredytacji oraz utrzymania kompetencji laboratorium akredytowanego.

cena szkolenia: 450 zł brutto / os.

Grupa docelowa

 • pełnomocnicy ds. jakości
 • audytorzy wewnętrzni
 • osoby, które chcą się zapoznać z normą osoby związanych z Systemem Zarządzania Jakością ISO/IEC 17025:2005
 • studenci zarządzania jakością i kierunków laboratoryjnych
 • osoby pracujące w laboratoriach chcące utrzymać i udoskonalać System Zarządzania Jakością.

Korzyści

 • zdobycie praktycznej wiedzy
 • trening umiejętności
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • możliwość przeprowadzania auditów wewnętrznych w firmach z akredytacją ISO

 

Metoda treningowa

 • prezentacja multimedialna,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja.

 

Szkolenie to opracowano pod kątem zapewnienia uczestnikom umiejętności i wiedzy potrzebnej do oceny i raportowania zgodności i skuteczności wdrożenia systemów zarządzania laboratoriami zgodnie z ISO/IEC 17025. Szkolenie to ma na celu zapewnić uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia audytów wewnętrznych systemów zarządzania laboratoriami oraz ciągłego doskonalenia systemów zarządzania.

Szkolenie przygotowuje do kompleksowego planowania, przeprowadzenia i dokumentowania auditów wewnętrznych w laboratorium badawczym i wzorcującym w celu utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością i działalności technicznej spełniających wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i wymagania dokumentów jednostki akredytującej w zakresie przygotowania laboratorium do procesu akredytacji oraz utrzymania kompetencji laboratorium akredytowanego.

 

REALIZACJA SZKOLENIA

 • Szkolenie realizowane jest w małych grupach (do 15 osób).
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują bogaty zestaw materiałów szkoleniowych.
 • Kursanci korzystają z udostępnionych norm i przykładowych dokumentów.
 • Szkolenia odbywają się w wygodnych salach z użyciem rzutnika multimedialnego.
 • Uczestnicy kursu mają zapewnione przerwy kawowe.
 • Każde szkolenie kończy się testem potwierdzającym zdobytą wiedzę, który jest podstawą do wydania certyfikatu.
 1. Przegląd wymagań systemu zarządzania jakością oraz wymagań technicznych obowiązujących w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz odpowiednich wymagań dokumentów PCA
 2. Weryfikacja ww. wymagań – ćwiczenie
 3. Wymagania w zakresie auditów wewnętrznych w systemach zarządzania w laboratorium badawczym i wzorcującym, cel auditów dodatkowych
 4. Zasady auditowania i procesu auditu na podstawie wytycznych do auditowania systemów zarządzania wg normy PN-EN ISO 19011:2003
 5. Procedura auditu wewnętrznego w laboratorium badawczym i wzorcującym
 6. Identyfikacja niezgodności w odniesieniu do ww. wymagań – ćwiczenie
 7. Planowanie i przygotowanie auditu wewnętrznego (plan auditu, listy pytań auditowych, formularze robocze)
 8. Techniki prowadzenie rozmów auditowych na stanowiskach pracy, praktyczne wskazówki
 9. Zasady zapisywania wyników auditu, dowody zgodności i niezgodności, ustalenia i wnioski z auditu, raport z auditu, praktyczne wskazówki
 10. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego w laboratorium – warsztaty:
  1. sporządzenie planu auditu (cel, zakres, kryteria auditu, zespół auditorów, organizacja auditu)
  2. przygotowanie listy pytań auditowych i innych dokumentów roboczych
  3. spotkanie otwierające
  4. audit na stanowiskach pracy, pozyskiwanie i weryfikacja informacji w zakresie auditu
  5. dokumentowanie dowodów z auditu, ustaleń i wniosków z auditu
  6. spotkanie zamykające
  7. opracowanie raportu z auditu
 11. Działania poauditowe
 12. Błędy popełniane w czasie auditów i sposoby ich wyeliminowania
 13. Egzamin

 


Autorem szkolenia jest: Pani Wanda

Wieloletni auditor zewnętrzny z bogatym doświadczeniem we wdrożaniu i utrzymaniu certyfikacji ISO w wielu firmach na terenie całego kraju.

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 18001
 • Autor szkolenia „Warsztaty dokształcające dla auditorów wg ISO 18001” na platformie e-learning MG Centrum
 • Autor szkolenia „Warsztaty dokształcające dla auditorów wg ISO 19011” na platformie e-learning MG Centrum

Trener szkoleń stacjonarnych z zakresu systemów ISO.

 

Brak dostępnych terminów

Zapytaj o inny termin

Twój e-mail:

Imię i nazwisko:

Tytuł szkolenia: