Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001:2004)

szkolenie iso 9001 i 18001

Zintegrowany System Zarządzania Jakością (ISO 9001) i BHP (ISO 18001) to kolejny przykład integracji dwóch systemów. Jeżeli zależy Ci na poszerzeniu wiedzy z zakresu BHP i zdobyciu uprawnień audytora wewnętrznego z dwóch norm w trakcie jednego szkolenia – serdecznie zapraszamy.

cena szkolenia: 329 zł brutto / os.

Grupa docelowa

 • pełnomocnicy ds. jakości
 • audytorzy wewnętrzni
 • osoby, które chcą się zapoznać z normą osoby związanych z Systemem Zarządzania Jakością i BHP
 • studenci zarządzania jakością lub BHP
 • osoby pracujące w branży BHP

Korzyści

 • zdobycie praktycznej wiedzy
 • trening umiejętności
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • możliwość przeprowadzania auditów wewnętrznych w firmach z akredytacją ISO

 

Metoda treningowa

 • prezentacja multimedialna,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja.

 

Zintegrowany system zarządzania to połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia jej polityki, które może być bardziej skuteczne w osiąganiu celów wynikających z polityki niż podejście poprzez oddzielne systemy. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest polecanym i najkorzystniejszym rozwiązaniem dla organizacji, która ma zamiar wprowadzić kilka różnych systemów zarządzania. W zależności od specyfiki branży i planów, jakie organizacja chce zrealizować w danym czasie, wdraża ona zintegrowany system zarządzania składający się z różnych [podsystemów. Zazwyczaj podstawą większości takich projektów jest system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Najczęściej integracja dotyczy dwóch lub trzech wybranych systemów .

Wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania przyczynia się do:

 1. bardziej harmonijnego i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa,
 2. minimalizacji i optymalizacji kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymywaniem systemu – możliwość jednoczesnego procesu certyfikacji i sprawowania nadzoru nad systemem, a tym samym wzrost zysków i rentowności firmy,
 3. lepszej organizacji pracy, jednoznacznego określenia zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz ich gotowości do spełniania wymagań klienta,
 4. uporządkowania i eliminacji dublujących się działań we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia niezgodności wewnętrznych,
 5. efektywnego gospodarowania posiadanymi zasobami,
 6. ujednolicenia i zmniejszenia ilości dokumentacji – powiązania ze sobą w sposób przejrzysty i logiczny procedur jak i procesów odnoszących się do różnych systemów, zwiększenia elastyczności we wprowadzaniu zmian,
 7. ułatwienia w spełnianiu wymogów prawnych i zapewnienia szybkiego dostosowania uregulowań wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie prawnym,
 8. wzmacniania pozycji firmy na rynku, zwłaszcza rynku Unii Europejskiej,
 9. pozytywnego kształtowania wizerunku firmy w oczach klientów, kontrahentów, oraz społeczeństwa, czy jednostek nadzorujących ze strony państwa,
 10. wzrostu prestiżu oraz zaufania do firmy.

Międzynarodowa norma ISO 9001 jest znana i akceptowana wszędzie na świecie. Posiadając system zarządzania jakością zgodny z jej wymaganiami, dowodzisz nie tylko tego, że Twoje koncepcje i działanie opierają się na zorientowaniu na jakość w każdym procesie. Standard ten może być stosowany we wszystkiego rodzaju organizacjach, bez względu na ich rodzaj, wielkość i dostarczany wyrób.

Korzyści wynikające z posiadania systemu zarządzania jakością:

 1. stworzenie sprawnej i czytelnej organizacji i systemu zarządzania jakością
 2. szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązanie problemów
 3. wzrost wiarygodności i zaufania do przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych Klientów
 4. minimalizacja strat w dostawach, produkcji wyrobów i usługach
 5. szansa na pozyskanie inwestora
 6. przystąpienie do procesu certyfikacyjnego w firmie powoduje wzrost wewnętrznej motywacji pracowników oraz uporządkowanie struktury organizacyjnej firmy
 7. zgodność z wymogami norm ISO coraz częściej jest wymagana przez krajowe i międzynarodowe władze, instytucje ubezpieczeniowe i finansowe oraz przez organizacje konsumenckie

 

OHSAS 18001 to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma PN­-N-18001:2004 – „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.” jest polskim standardem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpie­czeństwem i higieną pracy, umożliwiające organizacji odpowiednie do potrzeb sformułowanie polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skuteczne realizowanie tej polityki przez osiąganie przyjętych celów. Przeznaczona jest dla organizacji zainteresowanych podejmowaniem systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i może być stosowana przez każdą organizację, niezależnie od rodzaju jej działalności i wielkości.

Korzyści wynikające z certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy:

 1. zmniejszenie liczby wypadków przy pracy,
 2. zapobieganie wypadkom dzięki unikaniu zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych,
 3. ograniczenie kosztów i strat związanych z wypadkami,
 4. podniesienie komfortu pracy i w związku z tym wyższe morale pracowników.

REALIZACJA SZKOLENIA

 • Szkolenie realizowane jest w małych grupach (do 15 osób).
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują bogaty zestaw materiałów szkoleniowych.
 • Kursanci korzystają z udostępnionych norm i przykładowych dokumentów.
 • Szkolenia odbywają się w wygodnych salach z użyciem rzutnika multimedialnego.
 • Uczestnicy kursu mają zapewnione przerwy kawowe.
 • Każde szkolenie kończy się testem potwierdzającym zdobytą wiedzę, który jest podstawą do wydania certyfikatu.
 1. Wymagania PN-EN ISO 9001:2009:
  1. System zarządzania jakością (m.in. wymagania dotyczące dokumentacji),
  2. Odpowiedzialność kierownictwa (m.in. zaangażowanie kierownictwa, orientacja na klienta, polityka jakości, planowanie, odpowiedzialność oraz uprawnienia i komunikacja, przegląd zarządzania)
  3. Zarządzanie zasobami (m.in. zapewnienie zasobów, zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko pracy),
  4. Realizacja wyrobu (m.in. planowanie, procesy związane z klientem, projektowanie i rozwój, zakupy, produkcja i dostarczanie usługi, nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów),
  5. Pomiary, analiza i doskonalenie (m.in. monitorowanie i pomiary procesówi wyrobów, audit wewnętrzny, nadzór nad wyrobem niezgodnym).
 2. Wymagania PN-N-18001:2004:
  1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa oraz polityka bezpieczeństwai higieny pracy,
  2. Planowanie (m.in.: Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Organizowanie praci działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami, Zapobieganie, gotowośći reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie),
  3. Wdrażanie i funkcjonowanie (m.in.: Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych),
  4. Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze.
 3. Wymagania PN-EN ISO 19001:2012.
 4. Przykłady – ćwiczenia.
 5. Test egzaminacyjny.

 


Autorem szkolenia jest: Pan Piotr, Pani Wanda, Pani Natalia

Wieloletni auditor zewnętrzny z bogatym doświadczeniem we wdrożaniu i utrzymaniu certyfikacji ISO w wielu firmach na terenie całego kraju.

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 18001
 • Autor szkolenia „Warsztaty dokształcające dla auditorów wg ISO 18001” na platformie e-learning MG Centrum
 • Autor szkolenia „Warsztaty dokształcające dla auditorów wg ISO 19011” na platformie e-learning MG Centrum

Trener szkoleń stacjonarnych z zakresu systemów ISO.

Brak dostępnych terminów

Zapytaj o inny termin

Twój e-mail:

Imię i nazwisko:

Tytuł szkolenia: